Category Archives: Tendencje kina

Istotne porady komputerowe

Ludzie dzisiaj zachwycają się komputerami i nie ma sensu ukrywać, że jest to jak najbardziej wskazane postępowanie. Każdy chce w istocie uczestniczyć w wirtualnej rzeczywistości. Czy jednak wiesz dostatecznie dużo o tym temacie, aby móc poruszać się w nim profesjonalnie? Artykuł uzmysłowi ci kilka najważniejszych kwestii. Lepiej złożyć komputer samodzielnie, ponieważ unikniesz wtedy wielu kosztów i dopasujesz jego działanie do własnych potrzeb. Zamiast grać rozwijaj się w technologiach internetowych. Zwiększysz swoje szanse na zarobek w nowoczesnym miejscu pracy. Nie używaj pomocy drogiego specjalisty zanim sam ostatecznie nie zbadasz problemu. Rób co jakiś czas format dysku twardego i zgrywaj kluczowe dane na zewnętrzne urządzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione porady komputerowe będziesz w stanie uzyskać maksymalny komfort korzystania ze swojego sprzętu. Pamiętaj, aby nie przesadzać też z przesiadywaniem przed ekranem monitora, […]

Walka z piractwem trwa

Piractwo komputerowe każdego rodzaju jest plagą współczesnego internetu. W latach transformacji ustrojowej oraz powolnego rozkwitu branży informatycznej okazało się, że bardzo dobrym biznesem jest powielanie oryginalnej treści tysiące razy i tworzenie nowych etykiet podrobionych materiałów w ten sposób, aby nikt nie mógł się domyślić, że towar jest trefny. Piractwo w Polsce przeszło przez pewnego rodzaju procesy ewolucyjne i trzeba przyznać, że dzisiaj w sieci można znaleźć wszystko za darmo. Gratis w tym wypadku nie oznacza jednak uczciwości, ale zwykłą kradzież, chociaż wiele osób współcześnie traktuje to co jest w internecie jako legalny i ktoś kto ściąga nielegalne oprogramowanie nie widzi w tym żadnego zła moralnego. Tak się składa, że piraci zadbali o to, aby omijać przepisy oraz tworzyć wrażenie uczciwości. Często osoby wrzucające pliki do internetu tłumaczą, że robiły to […]

OPOWIADANIE FILMOWE

Opowiadanie filmowe — to opowiadanie przy użyciu środków filmowych. Odzwierciedlają się więc w nim nie tylko ogólne prawa wszelkie­go opowiadania, ale również cechy specyficz­ne, właściwe tylko narracji za pomocą środków filmowych.Konstrukcja syntagmatyczna polega na po­łączeniu co najmniej dwóch elementów w je­den szereg. Aby mogła ona zaistnieć, konieczna jest obecność co najmniej tych dwóch elemen­tów oraz mechanizmu ich łączenia. Jeżeli na przykład w centrum XV-wiecznej ikony z Pskowa Scięcie głowy św. Jana widzimy świętego w chwili kaźni, a w prawym dolnym rogu tejże ikony głowę już uciętą lub jeżeli na ilustracjach Botticellego do Boskiej komedii sylwetki Dantego i Wergiliusza powtarzają się na tym samym rysunku kilkakrotnie na osi ruchu, to jasne jest, że mamy tu połączenie kilku kolejnych momentów w granicach jedne­go obrazu.

POŁĄCZENIE ELEMENTÓW

Aby jednak takie elementy mogły być ze so­bą połączone, muszą one istnieć oddzielnie. Dlatego segmentacja tekstu, podział na mniej­sze jednostki jest jednym z najistotniejszych problemów w budowaniu przekazu narracyjne­go. Pod tym względem język, z właściwą mu dyskretnością, jest materiałem o wiele bardziej dogodnym niż rysunek. Nie przypadkiem więc tekst słowny okazał się historycznie bardziej operatywny w narracji niż sztuki przedstawia­jące.Kino pod tym względem zajmuje miejsce szczególne: ikonizm sztuk przedstawiających, odznaczających się oczywistą przewagą z punk­tu widzenia modelowania, łączy ono z natural­ną dyskretnością materiału (obraz podlega roz­członkowaniu na kadry), a to umożliwia orga­niczną formę narracji.

NARRACJA OBRAZU MALARSKIEGO

Narracja obrazu malar­skiego lub rzeźby — to zawsze przełamywanie struktury typowej. W literaturze lub w kinie natomiast rolę taką odgrywa rezygnacja z opo­wiadania. Co do muzyki, to jako czysto syntagmatyczna może ona modelować synchroniczny, niedyskretny obraz świata, jeżeli orientuje się na przedstawienie, opowiadanie zaś — jeżeli imituje strukturę mowy. Tak więc na współczesnej taśmie filmowej występują trzy typy opowiadania naraz: przed­stawiające, werbalne i muzyczne (dźwiękowe). Zachodzące między nimi relacje mogą osiągać bardzo wysoki stopień złożoności. Brak jednej z odmian narracji, jej znacząca nieobecność (na przykład film bez podkładu muzycznego) bynajmniej nie upraszcza konstrukcji znaczeń, lecz jeszcze bardziej ją komplikuje.

ZNACZĄCE SEGMENTY TEKSTU

Ponadto następstwo znaczących segmentów tekstu może tworzyć strukturę narracyjną wyż­szego rzędu, czyli taką, w której segmenty tek­stu przedstawiającego i słownego lub muzycz­nego połączone bywają nie jako różne poziomy jednego momentu, lecz jako następstwo róż­nych momentów, a więc jako narracja. Dodajmy jeszcze, że w narrację ustawicznie się wplata następstwo różnorakich skojarzeń pozatekstowych — społecznych, politycznych, historycznych, kulturowych litd. — w postaci m.in. cytatów (na przykład w Deszczu lipco* wym fresk renesansowy pełni rolę motta-cytatu, a odsyłający widza do wielorakich zjawisk kultury i historii podkład muzyczny — rolę „cudzego słowa” według terminologii Bachtina).